مجتمع اقامتی، خدماتی، رفاهی، تجاری و بین راهی لوتوس تربت حیدریه
درصد پیشرفت پروژه: