مجتمع گردشگری، اقامتی، تفریحی و تجاری لوتوس گرگان
درصد پیشرفت پروژه: